Highest Breaks
Highest Breaks - Fabrice Loffredo (SUI) -  Romandie Pool Billard
Datum Turnier Breaks
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 70
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 53
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 44
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 41
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 40
25.02.2017 Zürich Open 39
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 39
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 38
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 38
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 37
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 36
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 36
04.10.2015 SM 2016 - QT - R1 34
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 34
21.05.2017 Final Open Rangliste 33
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 33
02.03.2019 Spring Open 2019 32
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 32
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 32
20.04.2019 Snooker Swiss Open 32
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 31
02.06.2019 SM 2019 - QT-B - R9 31
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 31
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 West 30
30.03.2019 SM 2019 - QT-B - R7 30
04.10.2015 SM 2016 - QT - R1 30
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 29
15.11.2015 88er Autumn-Open 2015 29
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 29
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 29
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 29
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 28
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 28
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 28
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 28
20.04.2019 Snooker Swiss Open 28
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 27
02.06.2019 SM 2019 - QT-B - R9 27
21.04.2019 Snooker Swiss Open 27
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 27
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 27
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 27
25.02.2017 Zürich Open 26
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 West 26
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 26
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 26
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 26
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 26
27.02.2016 Zürich Open 26
16.12.2017 SM 2018 - B-QT R4 West 25
20.04.2019 Snooker Swiss Open 25
30.03.2019 SM 2019 - QT-B - R7 25
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 25
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 25
10.02.2018 SM 2018 - B-QT R6 West 25
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 25
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 25
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 24
01.12.2018 SM 2019 - QT-B - R4 24
21.04.2019 Snooker Swiss Open 24
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 24
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 24
16.12.2017 SM 2018 - B-QT R4 West 24
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 24
02.03.2019 Spring Open 2019 24
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 24
05.12.2015 SM 2016 - QT - R3 24
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 24
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 24
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 24
14.11.2015 88er Autumn-Open 2015 24
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 23
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 23
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 23
06.10.2018 SM 2019 - QT-B - R2 23
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 23
05.11.2016 SM 2017 - QT - R2 23
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 23
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 23
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 23
04.10.2015 SM 2016 - QT - R1 23
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 West 23
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 23
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 23
02.03.2019 Spring Open 2019 22
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 22
30.03.2019 SM 2019 - QT-B - R7 22
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 22
20.04.2019 Snooker Swiss Open 22
02.06.2019 SM 2019 - QT-B - R9 22
27.04.2019 SM 2019 - QT-B - R8 22
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 22
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 22
19.01.2019 SM 2019 - QT-B - R5 22
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 22
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 West 22
10.03.2018 SM 2018 - B-QT R7 West 22
01.12.2018 SM 2019 - QT-B - R4 22
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 22
08.10.2016 SM 2017 - QT - R1 22
04.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 21
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 21
20.01.2018 SM 2018 - B-QT R5 West 21
25.02.2017 Zürich Open 21
22.04.2017 SM 2017 - QT - R6 21
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 21
21.05.2017 Final Open Rangliste 21
11.03.2017 SM 2017 - QT - R5 21
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 21
13.03.2016 88er Spring-Open 2016 21
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 21
12.03.2016 88er Spring-Open 2016 21
20.04.2019 Snooker Swiss Open 20
03.12.2016 SM 2017 - QT - R3 20
05.03.2016 SM 2016 - QT - R6 20
03.10.2015 SM 2016 - QT - R1 20
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 20
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 20
07.09.2019 SM 2019 - QT-B - R10 20
09.02.2019 SM 2019 - QT-B - R6 20
01.09.2018 SM 2019 - QT-B - R1 20
 
WebPublishing by P.Nydegger