Highest Breaks
Highest Breaks - Alexander Ursenbacher (SUI) -  Round Robin Snooker & Billards
Datum Turnier Breaks
06.01.2017 Int. 3 Königsturnier 147
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 139
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 137
26.02.2017 Zürich Open 133
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 133
19.10.2014 Pumpkin Open 126
20.12.2015 4. Christmas Open 124
17.04.2011 Schweizermeisterschaften 2010/11 119
19.10.2014 Pumpkin Open 118
15.10.2016 Pumpkin Open 113
29.11.2014 RR-OPEN 109
01.04.2011 Basel Open 2011 108
28.02.2016 Zürich Open 106
28.11.2015 Round Robin Open 105
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 101
15.10.2016 Pumpkin Open 100
26.02.2017 Zürich Open 100
22.10.2016 5. Döttinger Open 98
29.11.2015 Round Robin Open 97
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 96
28.02.2016 Zürich Open 95
17.12.2016 Christmas Open 94
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 90
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 88
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 88
25.02.2017 Zürich Open 87
29.10.2011 Bodensee Open 2011 86
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 85
18.10.2014 Pumpkin Open 85
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 84
04.12.2011 Basel Challenge 2011 83
15.10.2016 Pumpkin Open 83
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 82
29.11.2014 RR-OPEN 81
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 81
28.02.2016 Zürich Open 80
18.11.2012 Basel Masters 2012 78
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 78
07.06.2014 Patricks Royal Classic 77
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 77
28.02.2016 Zürich Open 75
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 75
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 75
27.02.2016 Zürich Open 74
28.02.2016 Zürich Open 74
16.10.2016 Pumpkin Open 73
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 73
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 73
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 73
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 72
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 72
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 72
18.12.2016 Christmas Open 71
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 71
27.02.2016 Zürich Open 71
18.12.2016 Christmas Open 70
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 70
29.11.2015 Round Robin Open 70
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 69
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 69
18.11.2012 Basel Masters 2012 68
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 68
30.11.2014 RR-OPEN 67
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 67
29.11.2015 Round Robin Open 67
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 67
09.06.2014 Patricks Royal Classic 67
02.10.2011 Basel Masters 2011 67
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 66
18.12.2016 Christmas Open 66
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 66
16.10.2016 Pumpkin Open 65
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 65
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 64
26.02.2017 Zürich Open 64
19.10.2014 Pumpkin Open 63
18.10.2014 Pumpkin Open 63
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 63
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 63
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 63
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 63
15.10.2016 Pumpkin Open 62
18.12.2016 Christmas Open 61
09.06.2014 Patricks Royal Classic 61
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 61
17.12.2016 Christmas Open 61
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 61
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 60
25.02.2017 Zürich Open 60
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 60
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 60
01.04.2011 Basel Open 2011 59
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 58
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 58
26.11.2010 Basel Challenge 2010 58
28.11.2015 Round Robin Open 58
27.02.2016 Zürich Open 58
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 58
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 58
18.11.2012 Basel Masters 2012 57
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 57
19.10.2014 Pumpkin Open 57
18.12.2016 Christmas Open 57
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 56
23.10.2016 5. Döttinger Open 56
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 56
18.12.2016 Christmas Open 56
26.02.2017 Zürich Open 56
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 55
18.11.2012 Basel Masters 2012 55
04.12.2011 Basel Challenge 2011 55
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 55
19.12.2015 4. Christmas Open 55
19.12.2015 4. Christmas Open 54
20.12.2015 4. Christmas Open 54
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 54
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 54
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 54
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 54
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 54
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 54
01.04.2011 Basel Open 2011 54
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 54
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 53
22.10.2016 5. Döttinger Open 53
23.10.2016 5. Döttinger Open 53
25.03.2012 Basel Open 2012 53
29.10.2011 Bodensee Open 2011 53
18.10.2014 Pumpkin Open 53
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 53
29.11.2015 Round Robin Open 52
29.11.2015 Round Robin Open 52
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 52
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 52
30.10.2011 Bodensee Open 2011 52
28.11.2015 Round Robin Open 52
07.06.2014 Patricks Royal Classic 52
29.11.2015 Round Robin Open 52
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 52
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 51
27.02.2016 Zürich Open 51
30.11.2014 RR-OPEN 51
29.11.2014 RR-OPEN 51
28.02.2016 Zürich Open 51
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 50
29.10.2011 Bodensee Open 2011 49
26.02.2017 Zürich Open 49
25.02.2017 Zürich Open 49
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 49
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 49
29.11.2015 Round Robin Open 48
28.02.2016 Zürich Open 48
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 48
30.11.2014 RR-OPEN 48
03.12.2011 Basel Challenge 2011 48
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 48
30.11.2014 RR-OPEN 48
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 48
09.06.2014 Patricks Royal Classic 48
26.02.2017 Zürich Open 48
26.02.2017 Zürich Open 47
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 47
17.12.2016 Christmas Open 47
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 47
29.11.2014 RR-OPEN 47
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 47
30.11.2014 RR-OPEN 47
27.02.2016 Zürich Open 47
28.02.2016 Zürich Open 47
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 46
15.10.2016 Pumpkin Open 46
30.11.2014 RR-OPEN 46
19.10.2014 Pumpkin Open 46
18.12.2016 Christmas Open 46
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 46
18.10.2014 Pumpkin Open 46
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 45
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 45
28.11.2015 Round Robin Open 45
17.12.2016 Christmas Open 45
20.12.2015 4. Christmas Open 45
20.12.2015 4. Christmas Open 45
26.02.2017 Zürich Open 45
18.12.2016 Christmas Open 45
17.12.2016 Christmas Open 45
16.11.2012 Basel Masters 2012 45
28.02.2016 Zürich Open 45
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 45
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 45
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 45
18.11.2012 Basel Masters 2012 44
17.12.2016 Christmas Open 44
03.12.2011 Basel Challenge 2011 44
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 44
01.04.2011 Basel Open 2011 44
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 44
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 44
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 44
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 44
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 44
27.02.2016 Zürich Open 43
19.10.2014 Pumpkin Open 43
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 43
30.11.2014 RR-OPEN 43
19.10.2014 Pumpkin Open 43
01.04.2011 Basel Open 2011 43
18.10.2014 Pumpkin Open 43
01.04.2011 Basel Open 2011 43
30.11.2014 RR-OPEN 43
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 43
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 43
18.12.2016 Christmas Open 42
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 42
16.10.2016 Pumpkin Open 42
21.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 42
29.11.2015 Round Robin Open 42
28.11.2015 Round Robin Open 42
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 42
23.10.2016 5. Döttinger Open 41
16.10.2016 Pumpkin Open 41
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 41
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 41
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 41
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 40
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 40
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 40
01.04.2011 Basel Open 2011 40
17.12.2016 Christmas Open 40
29.10.2011 Bodensee Open 2011 40
19.10.2014 Pumpkin Open 40
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 40
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 40
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 40
29.11.2015 Round Robin Open 40
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 40
16.10.2016 Pumpkin Open 39
15.10.2016 Pumpkin Open 39
19.10.2014 Pumpkin Open 39
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 39
18.12.2016 Christmas Open 39
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 39
18.11.2012 Basel Masters 2012 39
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 39
23.10.2016 5. Döttinger Open 39
24.03.2012 Basel Open 2012 39
22.10.2016 5. Döttinger Open 39
01.04.2011 Basel Open 2011 38
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 38
26.02.2017 Zürich Open 38
26.02.2017 Zürich Open 38
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 38
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 38
23.10.2016 5. Döttinger Open 38
30.11.2014 RR-OPEN 38
28.02.2016 Zürich Open 38
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 38
19.10.2014 Pumpkin Open 38
28.02.2016 Zürich Open 38
29.10.2011 Bodensee Open 2011 38
29.11.2015 Round Robin Open 37
29.11.2014 RR-OPEN 37
28.02.2016 Zürich Open 37
25.02.2017 Zürich Open 37
28.02.2016 Zürich Open 37
30.11.2014 RR-OPEN 37
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 37
19.10.2014 Pumpkin Open 37
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 37
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 37
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 37
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 37
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 37
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 37
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 37
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 36
19.10.2014 Pumpkin Open 36
27.02.2016 Zürich Open 36
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 36
19.12.2015 4. Christmas Open 36
02.10.2011 Basel Masters 2011 36
17.12.2016 Christmas Open 36
18.12.2016 Christmas Open 36
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 36
29.11.2015 Round Robin Open 35
20.12.2015 4. Christmas Open 35
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 35
29.11.2015 Round Robin Open 35
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 35
27.02.2016 Zürich Open 35
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 35
30.11.2014 RR-OPEN 35
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 35
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 35
02.10.2011 Basel Masters 2011 35
23.10.2016 5. Döttinger Open 35
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 35
23.10.2016 5. Döttinger Open 35
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 35
02.10.2011 Basel Masters 2011 35
18.10.2014 Pumpkin Open 35
16.11.2012 Basel Masters 2012 35
25.02.2017 Zürich Open 35
28.02.2016 Zürich Open 34
26.02.2017 Zürich Open 34
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 34
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 34
18.12.2016 Christmas Open 34
28.02.2016 Zürich Open 34
19.12.2015 4. Christmas Open 34
16.10.2016 Pumpkin Open 34
28.11.2015 Round Robin Open 34
16.10.2016 Pumpkin Open 34
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 34
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 34
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 34
29.11.2014 RR-OPEN 34
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 34
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 34
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 34
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 33
26.02.2017 Zürich Open 33
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 33
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 33
25.02.2017 Zürich Open 33
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 33
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 33
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 33
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 33
26.02.2017 Zürich Open 33
29.11.2014 RR-OPEN 33
25.02.2017 Zürich Open 32
16.11.2012 Basel Masters 2012 32
16.10.2016 Pumpkin Open 32
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 32
29.11.2014 RR-OPEN 32
03.12.2011 Basel Challenge 2011 32
29.11.2015 Round Robin Open 32
29.11.2015 Round Robin Open 32
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 32
19.10.2014 Pumpkin Open 32
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 32
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 32
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 32
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 32
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 32
24.03.2012 Basel Open 2012 32
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 32
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 31
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 31
26.02.2017 Zürich Open 31
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 31
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 31
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 31
16.10.2016 Pumpkin Open 31
28.02.2016 Zürich Open 31
04.02.2011 kaba-safes.com Zürich Open 2011 31
19.12.2015 4. Christmas Open 30
16.10.2016 Pumpkin Open 30
11.12.2011 QT - Runde 4 (PFLICHT) 30
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 30
20.12.2015 4. Christmas Open 30
20.12.2015 4. Christmas Open 30
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 30
22.10.2016 5. Döttinger Open 30
16.10.2016 Pumpkin Open 30
22.10.2016 5. Döttinger Open 30
27.02.2016 Zürich Open 30
26.02.2017 Zürich Open 30
25.02.2017 Zürich Open 30
09.06.2014 Patricks Royal Classic 30
26.02.2017 Zürich Open 30
15.10.2016 Pumpkin Open 30
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 30
29.11.2014 RR-OPEN 29
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 29
25.03.2012 Basel Open 2012 29
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 29
15.10.2016 Pumpkin Open 29
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 29
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 29
22.10.2016 5. Döttinger Open 29
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 29
28.11.2015 Round Robin Open 29
12.11.2011 Pot Belly's Open 2011 29
28.11.2015 Round Robin Open 29
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 29
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 28
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 28
27.02.2016 Zürich Open 28
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 28
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 28
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 28
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 28
01.04.2011 Basel Open 2011 28
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 28
20.12.2015 4. Christmas Open 28
19.12.2015 4. Christmas Open 28
23.10.2016 5. Döttinger Open 28
26.02.2017 Zürich Open 28
20.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 28
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 28
17.12.2016 Christmas Open 28
28.11.2015 Round Robin Open 27
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 27
16.10.2016 Pumpkin Open 27
25.03.2012 Basel Open 2012 27
28.11.2015 Round Robin Open 27
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 27
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 27
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 27
25.02.2017 Zürich Open 27
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 27
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 27
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 27
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 27
18.12.2016 Christmas Open 27
26.02.2012 QT - Runde 6 (SM 2011/12) 27
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 26
16.10.2016 Pumpkin Open 26
20.12.2015 4. Christmas Open 26
29.11.2015 Round Robin Open 26
18.10.2014 Pumpkin Open 26
12.11.2011 Pot Belly's Open 2011 26
19.12.2015 4. Christmas Open 26
23.10.2016 5. Döttinger Open 26
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 26
29.11.2015 Round Robin Open 26
28.04.2012 Schweizermeisterschaften 2011/12 26
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 25
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 25
18.12.2016 Christmas Open 25
16.10.2016 Pumpkin Open 25
02.10.2011 Basel Masters 2011 25
18.12.2016 Christmas Open 25
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 25
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 25
26.02.2017 Zürich Open 25
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 25
02.10.2011 Basel Masters 2011 25
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 25
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 25
13.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 25
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 25
19.12.2015 4. Christmas Open 25
29.11.2015 Round Robin Open 25
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 25
26.02.2017 Zürich Open 24
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 24
27.02.2016 Zürich Open 24
16.10.2016 Pumpkin Open 24
18.12.2016 Christmas Open 24
29.11.2015 Round Robin Open 24
25.02.2017 Zürich Open 24
29.11.2015 Round Robin Open 24
03.12.2011 Basel Challenge 2011 24
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 24
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 24
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 24
30.11.2014 RR-OPEN 24
30.11.2014 RR-OPEN 24
21.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 24
18.04.2014 1. Rabbit Snooker-Open 24
18.03.2012 QT - Runde 7 (SM 2011/12) 24
23.10.2016 5. Döttinger Open 24
18.10.2014 Pumpkin Open 24
25.02.2017 Zürich Open 23
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 23
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 23
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 23
29.11.2015 Round Robin Open 23
29.11.2015 Round Robin Open 23
16.10.2011 QT - Runde 2 (SM 2011/12) 23
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 23
04.12.2011 Basel Challenge 2011 23
20.12.2015 4. Christmas Open 23
25.03.2012 Basel Open 2012 23
27.02.2016 Zürich Open 23
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 23
17.12.2016 Christmas Open 23
01.10.2011 Basel Masters 2011 23
16.10.2016 Pumpkin Open 23
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 23
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 23
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 22
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 22
28.11.2015 Round Robin Open 22
01.04.2011 Basel Open 2011 22
14.10.2012 1. Döttinger Snooker-Open 22
19.01.2013 3. Pot Bellys Open 2013 22
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 22
29.11.2015 Round Robin Open 22
25.02.2017 Zürich Open 22
19.10.2014 Pumpkin Open 22
29.11.2015 Round Robin Open 22
20.12.2015 4. Christmas Open 22
23.12.2012 Aargauer Christmas Open 2012 22
30.11.2014 RR-OPEN 22
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 22
20.12.2015 4. Christmas Open 22
20.12.2015 4. Christmas Open 22
18.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 22
20.12.2015 4. Christmas Open 22
23.09.2012 QT - Runde 1 (SM 2012/13) 21
18.11.2012 Basel Masters 2012 21
23.10.2016 5. Döttinger Open 21
22.10.2016 5. Döttinger Open 21
22.10.2016 5. Döttinger Open 21
28.11.2015 Round Robin Open 21
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 21
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 21
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 21
20.12.2015 4. Christmas Open 21
19.12.2015 4. Christmas Open 21
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 21
18.12.2016 Christmas Open 21
29.11.2015 Round Robin Open 21
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 21
18.12.2016 Christmas Open 21
17.12.2016 Christmas Open 21
20.12.2015 4. Christmas Open 21
13.11.2011 Pot Belly's Open 2011 20
29.11.2015 Round Robin Open 20
19.02.2012 KABA-Safes.com - Zürich Open 2012 20
15.10.2016 Pumpkin Open 20
26.02.2017 Zürich Open 20
27.01.2013 QT - Runde 5 (SM 2012/13) 20
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 20
12.02.2012 Quali - Team SM 2011/12 20
22.01.2016 Swiss Snooker Cup 20
02.10.2011 Basel Masters 2011 20
01.10.2011 Basel Masters 2011 20
16.12.2012 QT - Runde 4 (PFLICHT) 20
20.04.2013 Schweizermeisterschaften 2012/13 20
 
WebPublishing by P.Nydegger