SM 2017 - QT - R3 - 32er K.O.

Sonntag, 11.12.2016
       
    best of 2       best of 3       best of 3       best of 3       best of 3    
  BR-001|                             
 
S.Schneider
 
0   WR1-001|So, 11:06 h |                       
 
ff 
0  
S.Schneider
 
3                    
  BR-002|So, 09:50 h |     
J.Baltus
 
0                    
 
J.Baltus
 
2   Loser = Place 9   QF-001|So, 12:54 h |                 
 
R.Goguet
 
1        
S.Schneider
 
3              
  BR-003|           
K.Wegmann
 
1              
 
K.Wegmann
 
0   WR1-002|So, 10:08 h |                     
 
ff 
0  
K.Wegmann
 
3                    
  BR-004|     
L.Vetter
 
2                    
 
L.Vetter
 
0             HF-001|So, 16:50 h |           
 
ff 
0              
S.Schneider
 
3        
  BR-005|                 
U.Shaikh
 
2        
 
Sivasubrama
 
0   WR1-003|So, 10:08 h |                     
 
ff 
0  
Sivasubrama
 
1                    
  BR-006|     
S.Cetinkaya
 
3                    
 
S.Cetinkaya
 
0       QF-002|So, 14:45 h |                 
 
ff 
0        
S.Cetinkaya
 
1              
  BR-007|           
U.Shaikh
 
3              
 
U.Shaikh
 
0   WR1-004|So, 12:55 h |                     
 
ff 
0  
U.Shaikh
 
3                    
  BR-008|     
M.Losi
 
1                    
 
M.Losi
 
0                   F-001|So, 20:04 h |     
 
ff 
0                    
S.Schneider
 
0  
  BR-009|                       
J.Fulcher
 
3  
 
ff 
0   WR1-005|So, 12:15 h |                  winner = place 1  
 
J.Fulcher
 
0  
J.Fulcher
 
3                    
  BR-010|     
U.Freitag
 
1                    
 
ff 
0       QF-003|So, 14:02 h |                 
 
U.Freitag
 
0        
J.Fulcher
 
3              
  BR-011|           
A.Vergère
 
0              
 
ff 
0   WR1-006|So, 09:52 h |                     
 
M.Penman
 
0  
M.Penman
 
0                    
  BR-012|     
A.Vergère
 
3                    
 
ff 
0             HF-002|So, 16:59 h |           
 
A.Vergère
 
0              
J.Fulcher
 
3        
  BR-013|                 
Zimmermann
 
1        
 
ff 
0   WR1-007|So, 10:08 h |                     
 
M.Müller
 
0  
M.Müller
 
3                    
  BR-014|     
F.Loffredo
 
1                    
 
ff 
0       QF-004|So, 15:22 h |                 
 
F.Loffredo
 
0        
M.Müller
 
1              
  BR-015|So, 09:46 h |           
Zimmermann
 
3              
 
D.Meyer
 
2   WR1-008|So, 12:48 h |                     
 
S.Hardegger
 
0  
D.Meyer
 
1                    
  BR-016|     
Zimmermann
 
3                    
 
ff 
0                        
 
Zimmermann
 
0                          
                               
                               
  Loser = Place 17   Loser = Place 9   Loser = Place 5   Loser = Place 3   Loser = Place 2  

Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch